Grāmatvežu kalendārs 2021. gadam


Svarīgākie grāmatvedības atskaišu datumi


 • Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK 31.07.2001. not. Nr.337 1.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz pēctaksācijas gada 1. februārim

 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (MK 25.08.2008. not. Nr.677 1.pielikums - par taksācijas periodu sākot ar 2009. gada 1. janvāri)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz nākamā mēneša 15. datumam vai līdz pēctaksācijas gada 1. februārim

 • Gada ienākumu deklarācija (MK 21.08.2012. noteikumi Nr.568 1.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: No taksācijas gadam sekojošā gada 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro, - no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam

  Nodokļa samaksas termiņš (< 640 euro): 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas

  Nodokļa samaksas termiņš (> 640 euro): trijās reizēs (līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam, 16. augustam), iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā (MK 21.09.2010. not. Nr. 899. 4.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz nākamā mēneša 15. datumam

  Nodokļa samaksas termiņš: Līdz nākamā mēneša 5. datumam

 • Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska nodevu pārskata mēnesī (MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

  Nodokļa samaksas termiņš: Reizi mēnesī, kad bankā saņemta nauda iedzīvotāju ienākumu izmaksai. Nesaņemot naudu bankā, nākamajā dienā pēc algas izmaksas

 • Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (MK 07.09.2010. not. Nr.827 31.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Katru mēnesi piecu darbadienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas

  Nodokļa samaksas termiņš: Līdz nākamā mēneša 15. datumam

 • Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma (MK 21.08.2012. not. Nr.568 3. pielikums - Deklarācija DK)

  Iesniegšanas termiņš (Ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 euro ceturksnī): Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam

  Iesniegšanas termiņš (Ja ienākums ir līdz 1000 euro ceturksnī): Līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15. janvārim

  Nodokļa samaksas termiņš: 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas

 • Informācija par aizdevumu fiziskajai personai (MK 21.09.2010. not. Nr.899 1.1 pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam

 • Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija

  Iesniegšanas termiņš: Līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam

  Nodokļa samaksas termiņš: Līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam

  Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts: LV75TREL1060000721000

 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu (PVN) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus (turpmāk – EDS). Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS

  Nodokļa samaksas termiņš: 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām

 • Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu (PVN 1) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID EDS. Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS

 • Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 2) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID EDS. Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS

 • Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 3) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Konstatējot kļūdu kādā iepriekš iesniegtā Pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā par attiecīgo mēnesi (PVN 2). Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS

 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas gadu (PVN 4) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz nākamā gada 1. maijam

  Nodokļa samaksas termiņš: Līdz nākamā gada 1. maijam

 • Pārskats par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem (PVN 6) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS

 • Pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu (PVN 7) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: „A” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad reģistrē nekustamo īpašumu. „C” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad nekustamo īpašumu izslēdz no reģistra. „B” sadaļu iesniedz kopā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu (PVN4)

 • Ziņas par darba ņēmējiem (MK 07.09.2010.not.Nr.827)

  Iesniegšanas termiņš:

  • Ne vēlāk kā 1 dienu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā 1 stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā
  • Dienā, kad persona faktiski sāk darbu – par personām, kuras paredzēts nodarbināt sezonas rakstura darbos
  • Uzņēmuma līguma noslēgšanas dienā – par fizisku personu, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja
  • Ne vēlāk kā 1 dienu, pirms uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs (citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu)
  • 3 darba dienu laikā pēc tam, kad persona ir mainījusi vai zaudējusi DŅ statusu
  • Profesijas koda maiņa, nākamajā mēnesī līdz VSAOI veikšanas termiņam
  • Kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu“ 1.panta 2.punkta “m“ apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, nākamajā mēnesī līdz VSAOI veikšanas termiņam

  Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060000220000 (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)

 • Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (MK 07.09.2010.not.Nr.827 3.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

 • Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (MK 07.09.2010.not.Nr.827 4.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam

 • Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.(1) pielikums)

  Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts: LV37TREL1060000220000

 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija (MK 13.02.2018. not. Nr.93)

  Iesniegšanas termiņš: Katru mēnesi līdz nākamā mēneša 20. datumam. Tie nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas periods ir ceturksnis - deklarāciju iesniedz un nodokli maksā katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam. Ja nodokļa maksātājam neveidojas ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī, tam ir tiesības deklarāciju neiesniegt (izņemot deklarāciju par pārskata gada pēdējo mēnesi)

Citi svarīgi datumi


  Jaunumi

  Cienījamie risinājuma Jumis abonētāji!Katru gadu janvārī rīkojam Grāmatvežu pēcpusdienu, tā kā valstī noteiktie ierobežojumi liedz šo semināru organizēt klātienē, aicinām Jūs piedalīties Jumis Pro...
  Uzņēmuma veiksmes stāsta viena no atslēgām – gudrs, zinošs, erudīts grāmatvedis, kurš ir vadītāja palīgs un padomdevējs. To atzīst un novērtē arī mūsu komanda, palīdzot izglītoties saviem klientiem...
  08.01.2021 - Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts:- aktualizēts “Darba devēja ziņojums” atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām,- ieviests Vienotais konts nodokļu nomaksai,- izmaiņas koda “...