Grāmatvežu kalendārs

Tekošais mēnesis

Svarīgākie grāmatvedības atskaišu datumi

 • Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK 31.07.2001. not. Nr.337 1.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz pēctaksācijas gada 1. februārim

 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (MK 25.08.2008. not. Nr.677 1.pielikums - par taksācijas periodu sākot ar 2009. gada 1. janvāri)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz nākamā mēneša 15. datumam vai līdz pēctaksācijas gada 1. februārim

 • Gada ienākumu deklarācija (MK 21.08.2012. noteikumi Nr.568 1.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: No taksācijas gadam sekojošā gada 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro, - no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam

  Nodokļa samaksas termiņš:

  Ja taksācijas gada ienākumi nepārsniedz 62 800 euro un aprēķinātā nodokļa summa < 640 euro - līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam

  Ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro un aprēķinātā nodokļa summa < 640 euro - līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam

  > 640 euro un taksācijas gada ienākumi nepārsniedz 62 800 euro - trijās reizēs (līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam) iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas

  > 640 euro un taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro - trijās reizēs (līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim), iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā (MK 21.09.2010. not. Nr. 899. 4.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz nākamā mēneša 15. datumam

  Nodokļa samaksas termiņš: Vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam

 • Darba devēja ziņojums(MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Reizi mēnesī līdz 17. datumam

  Nodokļa samaksas termiņš: Vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam

 • Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums (MK 07.09.2010. not. Nr.827 31.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Katru mēnesi piecu darbadienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas

  Nodokļa samaksas termiņš: Vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam

 • Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma (MK 21.08.2012. not. Nr.568 3. pielikums - Deklarācija DK)

  Iesniegšanas termiņš (Ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 euro ceturksnī): Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam

  Iesniegšanas termiņš (Ja ienākums ir līdz 1000 euro ceturksnī): Līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15. janvārim

  Iesniegšanas termiņš (Nerezidents neatkarīgi no ienākuma apmēra): Līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam

  Nodokļa samaksas termiņš: Līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegta deklarācijas par ienākumu no kapitāla.

 • Informācija par aizdevumu fiziskajai personai (MK 21.09.2010. not. Nr.899 1.1 pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam

 • Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija

  Iesniegšanas termiņš: Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam

  Nodokļa samaksas termiņš: Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam

  Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts: LV75TREL1060000721000

 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu (PVN) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus (turpmāk – EDS). Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS

  Nodokļa samaksas termiņš: Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam

 • Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu (PVN 1) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID EDS. Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS

 • Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 2) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID EDS. Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS

 • Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 3) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Konstatējot kļūdu kādā iepriekš iesniegtā Pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā par attiecīgo mēnesi (PVN 2). Fiskālais pārstāvis – 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS

 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas gadu (PVN 4) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz nākamā gada 1. maijam

  Nodokļa samaksas termiņš: Līdz nākamā gada 1. maijam

 • Pārskats par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem (PVN 6) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS

 • Pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu (PVN 7) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: „A” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad reģistrē nekustamo īpašumu. „C” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad nekustamo īpašumu izslēdz no reģistra. „B” sadaļu iesniedz kopā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu (PVN4)

 • Ziņas par darba ņēmējiem (MK 07.09.2010.not.Nr.827)

  Iesniegšanas termiņš:

  • Ne vēlāk kā 1 dienu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā 1 stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā
  • Ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas - par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, tai skaitā par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu, atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas (tai skaitā atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns), - ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas.
  • Dienā, kad persona faktiski sāk darbu - par personām, kuras paredzēts nodarbināt sezonas rakstura darbos
  • Uzņēmuma līguma noslēgšanas dienā - par fizisku personu, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja
  • Ne vēlāk kā 1 dienu, pirms uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs (citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu)
  • Līdz nākamā mēneša 17. datuma - Profesijas koda maiņa.
  • Kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu“ 1.panta 2.punkta “m“ apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, nākamajā mēnesī līdz VSAOI veikšanas termiņam

 • Darba devēja ziņojums

  Iesniegšanas termiņš: Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam

  Nodokļa samaksas termiņš: Reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam

 • Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums (MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.1 pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Katru mēnesi 5 darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas

  Nodokļa samaksas termiņš: Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam

 • Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums (MK 07.09.2010.not.Nr.827 4.pielikums)

  Iesniegšanas termiņš: Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam

  Nodokļa samaksas termiņš: Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam

 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija (MK 13.02.2018. not. Nr.93)

  Iesniegšanas termiņš: Katru mēnesi līdz nākamā mēneša 20. datumam. Tie nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas periods ir ceturksnis - deklarāciju iesniedz un nodokli maksā katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam. Ja nodokļa maksātājam neveidojas ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī, tam ir tiesības deklarāciju neiesniegt (izņemot deklarāciju par pārskata gada pēdējo mēnesi)

  Nodokļa samaksas termiņš: Līdz nākamā mēneša 23. datumam